درباره

مشخصات درب اتاقی کد NW014-009

  • استفاده از روکشهای طبیعی چوب
  • استفاده از چوب های طبیعی
  • استفاده از رنگهای طبیعی
  • استفاده از رنگهای طبیعی
  • کاهش خطاهای انسانی تولید و نصب تا 95%
  • اوج ظرافت
  • عملکرد فوق العاده روان