درباره

مشخصات مربوط به درب کد NW014-050

  • استفاده از چوب های طبیعی
  • استفاده از رنگهای طبیعی
  • انجام تمامی مراحل تولید با دستگاه cnc
  • کاهش خطاهای انسانی تولید و نصب تا 95%
  • اوج ظرافت
  • اطمینان و امنیت