تارنگار

همه چیز درباره کابینت
0
پنج شنبه 10 / 03 / 1397
کسب جایزه شهرت اتحادیه اروپا توسط اشنیز
0
شنبه 07 / 12 / 1395
درباره چوب ترمو
0
سه شنبه 20 / 04 / 1396
صادرات آرد چوب در سال 95
0
چهارشنبه 23 / 01 / 1396
تاثیر رنگ و نور در طراحی فضاهای درمانی برای کودکان
0
چهارشنبه 27 / 10 / 1396
تفکیک زباله تر و خشک و تراکم و فشرده سازی زباله در مبدا
زﺑﺎﻟﻪ ﻃﻼي ﻛﺜﻴﻒ و ﺗﺤﻘﻖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
0
شنبه 27 / 08 / 1396
حضور طبیعت در فضاهای داخلی
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ...
0
سه شنبه 28 / 06 / 1396
بیابان زدایی
پدیده بیابان زدایی  عبارت است از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک، و نیمه مرطوب خشکر ناشی از عوامل متعددی چون تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی
0
شنبه 27 / 03 / 1396